فرمانداری نجف آباد
خانه
1396/01/31 نحوه فعالیت و زمان تبلیغات داوطلبان پنجمین دوره انتخابات  شورای اسلامی شهر و روستا
نحوه فعالیت و زمان تبلیغات داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان نج آباد، مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات نجف آباد در خصوص نحوه فعالیت و زمان تبلیغات داوطلبین انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: زمان تبلیغات این دوره حسب ماده 90 قانون و ماده 62 آیین نامه انتخابات طبق برنامه زمانبندی از تاریخ 96/02/21لغایت 96/02/27به مدت 7 روز می باشد و یک روز  قبل از  روز رای گیری  یعنی 8 صبح روز 28 اردیبهشت ماه تبلیغات ممنوع می باشد

سهراب مظفرنجفی اضافه کرد: استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر70 ×100 سانتی متر ممنوع است.

 محل نصب نیز در قانون پیش بینی شده است  و در صورت عدم رعایت موضوع ستاد انتخابات با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری نسبت به جمع آوری آنها اقدام خواهد نمود و و لازم است داوطلبین به اینگونه موارد جهت پاکیزگی محیط شهری و جلوگیری از تخلف انتخاباتی توجه ویژه نمایند.

وی تصریح کرد: لازمست داوطلبین محترم نسبت به مطالعه فصل پنجم آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و بخش مصوب 1381/4/16هیأت وزیران اقدام تا از هزینه ها و جلوگیری از تخلفات تبلیغاتی از هم اکنون آگاهی یابند.

فرماندار ویژه نجف آباد اضافه کرد، ستاد تبلیغات انتخاباتی، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم این آیین نامه در آن ساماندهی و انجام پذیرد. هر داوطلب تنها می تواند یک ستاد مرکزی تبلیغاتی دایر نماید. در شهر نجف آباد با توجه به وجود  دو  منطقه مصوب داوطلبین می توانند نسبت به استقرار  2 دفتر اقدام  و هریک از شهرهای دیگر شهرستان به تفکیک کهریزسنگ، گلدشت، جوزدان، دهق و علویجه  نسبت به  استقرار یک دفتر  اقدام کنند. آدرس دقیق و مشخصات مسئول دفتر تبلیغات و تلفن مربوطه را به  مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات فرمانداری ویژه نجف آباد قبل از هرگونه اقدام اعلام نمایند.

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی  شهر و روستا و بخش

مصوب 1381/4/16هیأت وزیران

فصل پنجم تبلیغات

- ماده 62  مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و (8) روز قبل از روز اخذرأی آغاز می گردد و تا (24) ساعت قبل از روز اخذرأی ادامه خواهد داشت.

- ماده 63 (اصلاحی 1385/6/16) در فعالیتهای تبلیغاتی انتخاباتی، انجام امور ذیل ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.


1-  نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع.

2- دیوار نویسی، راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی.

3- اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان.

4- استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.  
5- فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری .  

6- استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکت ها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر میزان ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مذکور.

7- فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو مسئولیت خود.

8- الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هرگونه تابلوی راهنما، مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند. بخشداری ها موظف اند با استفاده از امکانات محلی نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند.

9- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان.

10- پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد.  

11- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات.

- تبصره 1 درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که در صورت نیاز هیأت اجرایی ، ارایه آنها امکان پذیر باشد.

- تبصره 2 استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام میدهند ( مثل نشریات وابسته به دولت )، در تبلیغات انتخاباتی بلامانع است.

- تبصره 3 الحاقی( 1385/6/15) استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذی صلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .

- تبصره 4 (الحاقی 1385/6/15) بخشداریها می توانند با استفاده از امکانات محلی، محلهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند و در صورت لزوم هزینه لازم را از آنان اخذ کنند.

- تبصره 5 (الحاقی 1385/6/15) استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی ، پارچه ای ، مقوایی ، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر70 ×100  سانتی متر ممنوع است .

- تبصره 6  (الحاقی 1385/6/15) شرکت پست در چارچوب اساسنامه خود فقط می تواند در امر توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها اقدام نماید .

- ماده 64 اصلاحی( 1385/6/15) مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج نمایند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد، در این صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن در مهلت مجاز تبلیغات می باشد.

- تبصره  الحاقی( 15/6/1385) مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به نحوی اقدام نمایند که فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد

- ماده 65 انتشار اعلام نظر شخصیتها (بدون ذکر عنوان مسئولیت آنان)، مجامع، احزاب و گروههای مجاز، در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت باشد و در صورت درخواست هیأت اجرایی، نامزد انتخاباتی مکلف به ارایه این مستندات و مدارک باشد.

- ماده 66 همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها، نشانی و محل ستاد و نام مسئول آن کتباً و با امضای نامزد انتخاباتی مربوط ، به آگاهی هیأت اجرایی حوزه انتخابیه برسد.

تبصره (الحاقی 1385/6/15)  ستاد تبلیغات انتخاباتی، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم این آیین نامه در آن ساماندهی و انجام پذیرد. هر داوطلب تنها می تواند یک ستاد تبلیغاتی دایر نماید.

- ماده 67  هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نام و اخذرأی وجود دارد باید قبل از اخذرأی، توسط اعضای شعبه امحا شود.

تعداد بازدید: 304
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal