فرمانداری نجف آباد
خانه
دور دوم

رديف

پروژه

دستگاه اجرايي مربوطه

  

( ميليون ريال)

   

پيشرفت فيزيكي بر اساس تعهد صورت گرفته

1

 

 

باز سازي و مرمت قنوات

شير بچه

 

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 800

100٪

100٪

2

تكميل ورزشگاه كارگران

 نجف آباد

 اداره كل كار و امور اجتماعي استان اصفهان

700

(سال88)

1200

(سال 89)

 

90٪

 

90٪

3

آبرساني به روستاي حاجي آباد

شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

700

100٪

100٪

4

آبرساني به روستاي هسنيجه

شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان

500

100٪

100٪

 

 

5

 

 

آبرساني سيار به باغات

 نجف آباد

 

 

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

1200

100٪ 

100٪

6

آبرساني سيار به روستاهاي

نجف آباد

شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان

450

100٪    

100٪

7

آبرساني و تامين آب فضاي سبز

جوزدان

ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري اصفهان

300

100٪  

 

100٪

8

آبرساني و تامين آب فضاي سبز

دهق

ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري اصفهان

300

100٪  

100٪

9

آبرساني و تامين آب فضاي سبز

علويجه

ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري اصفهان

400

100٪    

100٪

10

آبرساني و تامين آب فضاي سبز

گلدشت

ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري اصفهان

400

100٪    

100٪

11

آبرساني و تامين آب فضاي سبز

كهريزسنگ

ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري اصفهان

300

100٪    

100٪

12

اجراي آبياري تحت فشار

نجف آباد

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

1258

100٪    

100٪

13

اجراي تصفيه خانه فاضلاب

 شهرك صنعتي علويجه

شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان

4360

سال 88 از  اعتبارات ملي 3960 و درسال 89

400

100٪

14

 

اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي نجف آباد1

شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان

7290 ريال ازاعتبارملي

100٪    

100٪

15

اجراي ذهكشي دفع آبهاي سطحي اشن

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

500

100٪   

100٪

16

اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار نجف آباد

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

800

100٪   

100٪

17

اجراي كانال دفع آبهاي سطحي گلدره

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

400

100٪    

100٪

18

احداث استخر ذخيره آب دربخش مركزي – حاجي آباد

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 

150

 

100٪   

100٪

 

 

19

احداث استخر ذخيره آب

مركزي – همت آباد

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 

150

 

 

100٪    

100٪

 

 

20

احداث استخر ذخيره آب مهردشت – خيرآباد

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 

150

 

100٪    

100٪

 

 

21

احداث استخر ذخيره آب

 مهردشت – علويجه

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 

 

150

 

 

100٪    

100٪

 

 

22

احداث استخر ذخيره آب

مهردشت - دمآب

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 

150

 

100٪    

100٪

23

ساماندهي گلزار

شهداء علويجه

سازمان بنياد شهيد و امورايثارگران اصفهان

200

100٪    

100٪

24

احداث شبكه هاي آبياري

3و4 نجف آباد

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

3500

100٪    

100٪

25

احداث و بهسازي كانالهاي آبياري حاجي آباد -نهضت آباد علويجه - دهق و خونداب

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

2000

100٪    

100٪

26

احداث كانال دفع آبهاي سطحي نهضت آباد

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان

400

100٪    

100٪

27

احداث كانالهاي آبيار عمومي

حسين آباد

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 

350

 

100٪    

100٪

28

احداث كانالهاي آبيار عمومي

قريب خان

 سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 

300

100٪    

100٪

29

احداث كانالهاي آبيار عمومي

 جلال آباد

 

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 

350

100٪    

100٪

30

احداث استخر ذخيره آباد مهردشت

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

150

100٪    

100٪

31

اصلاح شبكه توزيع آب و زون بندي شبكه ها گلدشت

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

500

 

100٪    

100٪

32

اصلاح و بازسازي چاهها

سطح منطقه

 شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

150

100٪    

100٪

33

ايمن سازي افجان - دهق

 

 اداره كل راه و ترابري استان اصفهان

1300

100٪    

100٪

34

 ايمن سازي سه راهي

دهق - علويجه

اداره كل راه و ترابري استان اصفهان

1000

100٪    

100٪

35

 

باز سازي و مرمت قنوات كوزادان

 

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان 

70

100٪    

100٪

 

36

 

باز سازي و مرمت قنوات ناظري

 

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

70

100٪    

100٪

 

37

 باز سازي و مرمت قنوات

 همت آباد 

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان 

600

100٪    

100٪

38

بازسازي و مرمت قنوات

نجف آباد

 سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

200

100٪    

100٪

 

39

 بازسازي و مرمت مساجد و اماكن متبركه سطح استان سطح شهرستان

 اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان

200

100٪    

100٪

 

40

 

تامين آب روستاي حسين آباد

 

 شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان

650

100٪    

100٪

 

41

 

تامين اضطراري آب شرب

نجف آباد

 شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان

800

100٪    

100٪

 

42

 

تجهيز شبكه سنجش آلودگي هوا در شهر نجف آباد

 

اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان

500

100٪    

100٪

43

 تجهيز مجتمع خدمات بهزيستي نجف آباد

 سازمان بهزيستي استان اصفهان

75

 100٪  

100٪

 

44

 تكميل ايستگاه پمپاژ سطح منطقه

 شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

350

100٪   

100٪

 

 

45

تكميل سالن چند منظوره مديريت بحران نجف آباد

ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري استان اصفهان

2000

100٪    

100٪

46

تكميل فاضلاب

نجف آباد

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

42000

100٪    

97٪ سازه

47

تكميل و تجهيز اردوگاه حوادث غير مترقبه قدس

سازمان بسيج سازندگي سپاه صاحب الزمان(عج)

500

200

ميليون ريال اعتبارتخصيص وجذب شده

100٪

48

 جابجايي ايستگاه كهريزسنگ

 شركت گاز استان اصفهان

0

انجام شده است

100٪

49

 چاه مالداري

نجف آباد

 

اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان

8

100٪    

100٪

50

 حفر و تجهيز چاه آب اردوگاه قدس نجف آباد

سازمان بسيج سازندگي سپاه  صاحب الزمان (عج)

200

100٪    

100٪

51

خانه بهداشت حسين آباد

 مهر دشت

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان

475

100٪    

100٪

52

خانه بهداشت خونداب

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان

 475

100٪    

100٪

53

 

ذخيره نزولات آسماني 

نجف آباد

 

 

اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان

 50

100٪    

 100٪

54

ساماندهي گلزار شهدا

قلعه سفيد

سازمان بنيادشهيد و امور ايثارگران اصفهان

 

600

100٪ 

100٪

55

سمپاشي دام

شهرستان نجف آباد

شبكه دامپزشكي استان اصفهان

15

100٪

100٪

56

شركتهاي خدمات مشاوره اي

نجف آباد

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 200

100٪    

100٪

57

طراحي تصفيه خانه فاضلاب

 شهرك صنعتي دهق

شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان

500

100٪  

100٪

58

 طراحي تصفيه خانه فاضلاب

شهرك صنعتي منتظريه

شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان

500

100٪  

100٪

59

 لوله گذاري آب كشاورزي قلعه سفد - گلدشت - فيلور -

رحمت آباد - جوزدان و نجف آباد

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

600

100٪   

100٪

60

مرمت و بازسازي چاه ايستگاه توليد نهال جبل عامل

اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان

 340

100٪  

 

100٪

61

مطالعه ايجاد شهرك صنعتي با گرايش نفت

شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان

50

100٪  

100٪

62

مطالعه گسترش شهرك صنعتي پليس راه نجف آباد

 شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان

50

100٪    

100٪

63

 كانال دفع آبهاي سطحي دهق

ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري اصفهان

500

100٪    

100٪

64

كانال دفع آبهاي سطحي گلدشت

 ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري اصفهان

500

100٪    

100٪

65

 كانال دفع آبهاي سطحي و ايمن سازي كانال جوزدان

ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري اصفهان

400

100٪    

100٪

66

 كانال دفع آبهاي سطحي كهريزسنگ

ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري اصفهان

 500

100٪    

100٪

67

 كانال دفع آبهاي سطحي-
تكميل سيل بند علويجه

ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري اصفهان

500

100٪    

100٪

69

 

كمك به دهياري نجف آباد

 

دفتر روستايي استانداري اصفهان

 

110

100٪    

100٪

70

 

كنترل سيلاب دماب

 

 اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان

 

220

100٪    

100٪

71

تامين ساختمان اداره

تعزيرات حكومتي نجف آباد

وزارت دادگستري

 

 

--

انجام گرديده است

--

تاریخ به روز رسانی: 1393/10/24
تعداد بازدید: 9849
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.