درباره فرمانداری

فرمانداری نجف آباد در سال۱۳۳۷ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۱ با تصویبنامه هیات محترم وزیران به فرمانداری ویژه ارتقا یافت. در ابتدا حوزه های معاونت فرمانداری شامل دو حوزه (سیاسی اجتماعی) و (برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی) بود که حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه در تاریخ ۰۸/۰۴/۹۸ از حوزه عمرانی جدا و به مجموعه فرمانداری اضافه گردید. این مجموعه هم اکنون با سه حوزه معاونت به صورت مجزا به خدمت رسانی مشغول است.

 زیر مجموعه حوزه معاونت سیاسی- اجتماعی و امنیتی شامل: دفتر امور سیاسی-انتظامی و دفتر امور اجتماعی می‌باشد که از جمله وظایف این حوزه به اختصار:

– تامین و حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی ونظامی

 – بررسی و مطالعه پدیده های فرهنگی و اجتماعی و آسیب پذیری های جامعه

می‌باشد. زیر مجموعه های حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شامل: دفتر برنامه ریزی، مالی و اداری و دبیرخانه بوده است و از جمله فعالیت های این حوزه می‌توان به

– فراهم آوردن موجبات برنامه ای نمودن فعالیت های دستگاه های اجرایی واحدهای تابعه و وابسته و برآورد هزینه ها و اعتبارات مورد نیاز برای درج در بودجه های سالانه برای تحقق اهداف مورد نظر

 – هماهنگی با دستگاه ها به منظور جمع آوری و تلفیق برنامه، ارشاد و راهنمائی آنها در تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مربوط و ارزیابی عملکرد برنامه ها در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور

اشاره کرد. همچنین دفتر فنی و عمرانی زیر مجموعه معاونت امور عمرانی بوده و این حوزه عهده دار

– نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان

 –فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی درچارچوب قوانین و مقررات مربوط پیرامون موضوعات خاص

– نظارت عالیه بر روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سطح شهرستان در راستای اصول نظام فنی و اجرایی کشور

خواهد بود. هر حوزه کارگروهها و کمیسون های مربوط به خود را داشته که جلسات آن به صورت ماهانه و یا بسته به نیاز  توسط کارشناس مربوطه به ریاست شخص فرماندار و یا معاون حوزه برگزار می‌گردد.

بخشداری مرکزی در فرمانداری و بخشداری مهردشت در بخش مهردشت مستقر گردیده و بخشداران در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور و در ارتباط با ادارات مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی و رده انتظامی در بخش، شورای اسلامی شهر و شهرداری و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود .